سنا مداخله روسیه در انتخابات آمریکا را تایید کرد

درخواست حذف این مطلب
کمیته اطلاعاتی سنا نظر سازمان های اطلاعاتی آمریکا درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ را تایید کرد.